Standardside

Referat af Generalforsamling i H/F Skovly 

Lørdag den 5. oktober 2019Dagsorden.

 1. Velkomst.

 2. Valg af ordstyrer og referent.

 3. Valg af stemmeudvalg.

 4. Beretning v/Formanden.

5.  Regnskab v/Leif Thomsen.

6.  Indkomne forslag

 1. Valg til bestyrelsen, på valg er:

 1. Formand for 2 år Benny Thomsen

 2. Kasserer for 1 år.

 3. Bestyrelsesmedlem for 2 år.

 4. 1 Supl. For 2 år

 5. 2 Supl. For 1 år

 1. Valg af revisor for 2 år

A.Valg af revisorsupl. For 2 år.

9. Valg til repræsentantskabet i Syd/Østfynskredsen (5 pers.)

10. Valg til vurderingsudvalget

11. Evt. 

Ad 1. 

Velkomst ved Formand Benny Thomsen.

 

Ad 2.

Som ordstyrer blev valgt Sanne Kastrup have 254. Kim Thomsen have 91 blev valgt som referent.

 

Ad 3.

Til stemmeudvalget blev valgt: Gitte Moutitsen, Steen Kristensen og Michael Jørgensen. Da Michael valgte at forlade forsamlingen blev Jan Desmareth valgt som afløser.

 

Ad 4.

Formand Benny Thomsen starter sin beretning, med at fortælle om det gode samarbejde der har været i bestyrelsen, bla. Med Kim Thomsen som sekretær og den afdøde kasserer.

 

Der blev af kassereren indført en regel om, at der ikke kan betales med kontanter, men det måtte konstateres at dette ikke fungerede, så der blev modtaget kontanter. 

 

Der har været indbrud i foreningshuset, og da forsikringen ikke dækker dette, blev det til en udgift på 7500,00 for nyt vindue. Der findes kun en brandforsikring.

 

Der har været brand i pavillonen ved foreningshuset. Denne blev repareret af gode hjælpsomme medlemmer med de forhåndenværende materialer. Denne brand var den første af mange, der blev startet i Nyborg. Politiet har været til stede i foreningen, med en mobil politistation for at berolige folk og tale med befolkningen. 

 

Det første krybskytteri er blevet opdaget i kolonien. Et rådyr blev skudt. Formanden måtte tale med kommunen om sagen. Karin fra Kommunen spurgte formanden, hvad han havde tænkt sig at gøre ved det, og formanden valgte at politianmelde dette, og blev afhørt om sagen.

 

Der blev holdt møde med kommunen, Vej og Park. Det var et ganske kort møde hvor der blev meddelt foreningen, at der ingen penge vil blive brugt i år, idet at beløbet der blev brugt sidste år, alene i Skovly, svarede til hele beløbet afsat til alle haveforeninger i Nyborg Kommune. Formanden fremhævede overfor kommunen, hvorfor Skovly skal straffes for manglende vedligeholdelse af bla. Dræn og vandrør fra kommunens side.

 

Rottefængeren blev tilkaldt til have 234, hvor huset var fyldt op med køkkenaffald og andet affald. Teknik og Miljø meddeler foreningen at det er foreningens ansvar at få ryddet op i haven. Martin fra bestyrelsen har alene stået for oprydningen af haven i sin fritid. 

 

Marketenderen er blevet opsagt pga. misvedligeholdelse af kontrakten. Der er af personlige grunde givet en opsigelse på 3 måneder og ikke 2 som normalt. Den 31 oktober bliver huset fraflyttet.

 

Kredsen og formanden har udtaget 5 haver til præmier.

 

Der er fra Marketenderiet indgivet en anmeldelse til kommunens Teknik og Miljø, vedr. at urinalen og håndvasken i marketenderiet ikke er korrekt tilsluttet opsamlingstanken. Der blev afholdt møde og afprøvning af eksisterende afløb. Der blev givet en frist til den 31/10-2019 til at få rettet fejlen, men efter aftale er fristen nu rykket til april 2020. Det bliver en dyr omgang af få lavet. Samme dag indgår der en anmeldelse til kommunen om ulovlige biler, campingvogne m.m. der er placeret i foreningen. Anmelderen er bestyrelsen bekendt. 

 

Bente og Martin fra bestyrelsen har været på havevandring og konstateret ca. 50 haver som skal have rettet op på forhold i haverne, så som for høje hække m.m.

 

Vandforbruget er steget kraftigt. Det er steget fra ca. 3500 m3 til 8700 m3 sidste år. Derfor stigningen på 400,00 kr pr. have. Nogen bruger vand til de forkerte ting, så som bilvask, spule fliser, vand græsplæner sov. Det er besluttet at vandprisen bliver som den er nu itv. 

 

Der er blevet holdt møde med kommunen, hvor der blev oplyst at lokalplanen for området er udsat til, til næste år altså 2020, og dette gælder også for den nye lejekontrakt mellem kommunen og foreningen. Under mødet blev der fra kommunens side nævnt, at man også havde fået meddelelse om en del elscootere der stod i haverne. Dette blev dog henlagt, da der blev gjort opmærksom på, at dette er et personligt hjælpemiddel.

 

Solvejg Nielsen fra Kredsen for lov til kort at orientere om at der er vurderings kursus den 26/10-2019, samt at præmiefesten er den 25 oktober kl. 18:00 i Nyborg Hallens Cafeteria. Det bliver oplyst at præmie modtagere og bestyrelsen kan deltage, og at det skal oplyses Kredsen inden tirsdag hvem der deltager.

 

Beretningen blev afbrudt af nogle spørgsmål fra de fremmødte, enkelte blev besvaret. 

Der blev stillet spørgsmål vedr. vandregningen og dette blev igen forklaret. Hvor høj må en hæk mod stien være, svaret va 1,5 meter og 1,8 i skellet. 

Peter Slot Nielsen fra vurderingsudvalget svarede på en forespørgsel vedr. priserne på haverne. Der skal laves vurderinger, og disse er ofte højere end det de bliver solgt til.

 

Forsamlingen godkendte formandens beretning.

 

Ad. 5.

Tidligere formand og kasserer gennem mange år, havde påtaget sig erhvervet at fremstille et regnskab, som hjælp til foreningen, efter kassererens pludselige død.

Leif fortalte at han havde stået der og fremlagt regnskaber ca 25 gange før og nu en gang mere. 

Leif gennemgik regnskabet og fremhævede der specielt vandforbruget for sidste år, og det faktum at man nu skulle betale a conto, derfor det meget store beløb for vand. Grunden til at man skal betale a conto fremover, er at der var vandregninger der ikke var betalt til tiden, og man derfor er kommet under administration.

Leif fortæller at alle regninger er blevet betalt for sent og at der derfor er kommet rykkere med gebyr på, hvilket tyder på at der ikke har været styr på betalingerne, hvilket har været dyrt i gebyrer.

Et medlem spørger hvorfor der blev betalt mere til Kredsen i medlemsbidrag sidste år end i år. Forklaríngen er at der er færre medlemmer i foreningen nu end sidste år.

 

Der blev stillet yderligere spørgsmål til vandregningen fra medlemmer af foreningen, som formanden og Leif besvarede.

 

Forsamlingen godkendte regnskabet, og takkede samtidig Leif for at have trådt til at lavet regnskabet.

 

Ad. 6.

Der var ikke fremkommet nogen indkomne forslag.Der var 4 stemmeberettigede som havde forladt generalforsamlingen, således at der nu er 37 stemmeberettigede tilbage. Ad. 7

A:    Formanden stiller sig til rådighed som fortsat formand, samt at Konstantin Pisaru fra have 41, stillede sig til rådighed. 

    Konstantin fik 30 stemmer og Benny fik 7. 

    Konstantin blev valgt som ny formand for 2 år.

 

B.    Ulla Krogsgaard og Bjørn Stampe stiller op som kasserer.

    Ulla for 10 stemmer, Bjørn for 24 og 3 stemmer er blanke.

    Bjørn Stampe bliver valgt som kasserer for 1 år.

 

C.    Bente Poulsen, Gitte Mouritsen og Lis Nielsen stillede op.

    Bente fik 14 stemmer, Gitte fik 16 stemmer, Lis fik 2 og 1 stemme var blank.

    Gitte blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

 

D.    Bente Poulsen blev valgt som 1 suppleant for 2 år.

 

E.    Sanne Kastrup blev valgt som 2 suppleant for 1 år.

Ad.8.         Jan Desmareth valgt som revisor for 2 år.

Ad.8A.    Hans Peter Kristensen fra have 179 blev valgt som revisorsuppleant for 2 år.

 

Ad. 9.        Konstantin Pisaru, Gitte Mouritsen, Bente Poulsen, Martin Ernst, & Jane Aalund blev valgt til Repræsentantskabet i Syd/Øst Fynskredsen.

 

Ad. 10    .    Konstantin Pisaru, Henning Bojsen have 9 og Ole Rasmussen have 129.

   

Ad. 11.    Der bliver spurgt om der er en max pris på haver. Svaret er nej.

       

        Der bliver spurgt om hvad holdningen er til kriminelle forhold i foreningen. 

    Man bør naturligvis anmelde hvis man mener det er nødvendigt eller vende 

sagen med bestyrelsen.

 

Hvordan kommer man fra bestyrelsen ud med informationer. 

Man kan følge med på hjemmesiden, facebook og så bliver der hængt 

informationer op i kasserne rundt i foreningen.

 

Kan de vilde katte ved og omkring have 183 ikke blive indfanget.

Den nye formand vil tage kontakt til kattens værn omkring sagen.

 

Hvad sker der med foreningshuset ?

Den nye bestyrelse vil drøfte dens fremtid hurtigst muligt.

 

Man må ikke holde i rabatten langs Flæskholmvej pga. adgangen for redningskøretøjer.

 

Der blev spurgt om det var en idé med en hjertestarter. Bestyrelsen vil undersøge muligheden.

 

   
             Ref.  Kim Thomsen                Dirigent. Sanne Kastrup

Ekstraordinær Generalforsamling 8.12.2018

Referat af

Generalforsamling i Haveforeningen Skovly Nyborg, 29/9 2018.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af ordstyrer

3. Valg af stemmeudvalg.

4. Beretning ved formanden.

5. Regnskab ved kassereren.

6. Indkomne forlag.

7. Valg til bestyrelsen.

a. Kasserer for 2år Afgående Claus Jakobsen.

b. Bestyrelsesmedlem for 2 år. (Martin Ernst)

c. Bestyrelsesmedlem for 2 år. (Kim Thomsen)

d. bestyrelsessuppleant for 2 år (Lis B. Nielsen)

8. Valg af revisorer.

                             a. Valg af revisor.

                             b. Valg af revisorsuppleant.

9. Valg til repræsentantskabet i Sydøstfynskredsen.

10. Valg af vurderingsudvalg

11. Eventuelt.

 

Ad 2. Ordstyrer

Kim Thomsen valgt.

Ad 3. Stemmeudvalg

Stemmeudvalg: Bjørn Stampe, Rene, Bente Poulsen.

Ad 4.Beretning.

Formanden kritiserede bestyrelsens forretningsorden (som er overtaget fra den forrige bestyrelse). Han fortsatte med at fortælle om det dårlige samarbejde mellem ham og resten af bestyrelsen. Fra det årlige møde med kommunen refererede formanden, at lokalplanerne for de enkelte havekolonier bliver færdige i slutningen af 2019. Der er tildelt de 5 præmier til Skovly, som vi er berettiget til.

Der har været problemer med det nye toilet. De består i, at der ikke er blevet lukket for vandet efter brug, sådan at det har været nødvendigt at tømme samletanken mange gange. Formanden oplyste, at han har været ene om at passe kontoret i det forløbne år.

 

I den efterfølgende debat kom det frem, at bestyrelsen ikke har været samlet, siden den blev valgt på den anden ekstraordinære generalforsamling. Kim Thomsen stillede forslag om, at arbejdet bliver delegeret ud til alle i bestyrelsen i det kommende år.

19 ud af 35 stemte for beretningen.

Ad 5. Regnskabet.

Kassereren fremlagde regnskabet. Det viste sig at indeholde flere fejl, og det var ikke blevet revideret af foreningens interne revisorer.

Det blev vedtaget, at fejlene skal rettes og at regnskabet derefter revideres og fremlægges i kontoret, så

medlemmerne kan se det.

Ad 6. Indkomne forslag.

Der var indkommet et forslag om, at der tilføjes en sætning i §4 i vedtægterne med ordlyden: 

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Forslaget blev forkastet med stemmerne 34 mod 1.

 

Ad 7. Valg til bestyrelsen.

Birgitte Rasmussen valgt som kasserer.

Martin Ernst og Kim Thomsen valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Lis B. Nielsen blev valgt som 1.suppleant og Bente Poulsen som 2. suppleant.

 

Ad 8. Valg af revisorer.

Annette Friis fortsætter 1 år og Michael Steensne valgt for 2 år. Anne Steensen blev revisorsuppleant.

 

Ad 9. Valg til repræsentantskabet i Sydøstfynskredsen.

Der kunne vælges 5. Valgt blev: Benny Thomsen, Henning Jensen, Birgitte Helstrup og Bente Poulsen.

Ad 10. Valg af vurderingsudvalg.

Anja Thomsen, Lone Jørgensen og Anne Steensen. De valgte medlemmer skal deltage i vurderingskursus før de kan registreres som vurderingsfolk.

Ad 11. Eventuelt.

Foreningshusets fremtid blev diskuteret.

 

 

Ref.: Peter Slot Nielsen                                                                           Dirigent: Kim Thomsen.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.09 | 16:21

Sofa kan afhentes efter aftale.
Hilsner Klaus 30205609
Have 233

...
26.08 | 15:57

Hej, jeg har en dobbelt grund I skovly jeg gerne vil sælge.
Skriv til 52635509

...
23.08 | 19:01

Jeg søger en kolonihave - gerne uden hus da jeg er handimand og gerne vil bygge selv

...
25.07 | 21:23

Søger kolonihave… Stand, størrelse eller endda med eller uden hus er ligegyldigt.

...
Du kan lide denne side